Архива за категорију ‘Припреме за контролни

Припрема за контролни 7.разред   Leave a comment

1. Подвуци предикате и прецизно их одреди:

Деца су била срећна јер ће ускоро почети распуст.

Он је наставио да прича иако га је опоменула неколико пута.

2. Одреди функцију речи:

Игор, разочаран због пораза, напустио је тужно турнир.

3. Подвуци главне чланове синтагми:

брзо ходајући

врло лако

хладни дани децембра

изузетно способна

мирис свежег пецива

4. Од речи ЗАДАТАК направи 3 синтагме:

5. Подвуци синтагме у реченици и одреди их према значењу:

Заспавши брзо, уснио је врло занимљив сан.

6. Одреди назив следећим глаголским облицима:

возим

испричаше

буду скували

веслај

7. Следећу реченицу из актива пребаци у пасив на оба начина:

Саградио је лепу кућу из снова.

8. Одреди граматичке категорије подвученом глаголском облику:

Она ће сашити своју омиљену хаљину.

9. Одреди инф.и презент.основу:

носити

стићи

заљубити

10. Заокружи слова испред безличних реченица:

а) Изненада се разданило.

б) Дуго се причало о њему.

в) Дан је освануо.

г) Муња је севала.

Решење

1.су била срећна- именски предикат

ће почети- глаголски предикат

је наставио да прича- сложен глаголски предикат

је опоменула- глаголски предикат

2.Игор- субјекат

разочаран због пораза- апозитив

напустио је- предикат

тужно- ПОН

турнир- објекат

3. ходајући, лако, дани, способна ,мирис

4. веома тежак задатак, задатак са табле, нови задатак из физике

5.заспавши брзо- глаголска синтагма

веома занимљив сан- ужа придевска и шира именичка синтагма

6.возим-презент

испричаше- аорист

буду скували-футур 2.

веслај- императив

7. Лепа кућа из снова је саграђена.

Лепа кућа из снова се саградила.

8. ће сашити- 3.лице једнине женског рода, свршени, прелазни, футур 1.,актив, потврдност

9.носити- носи-, носи-

стићи- стиг-, стигне-

заљубити- заљуби-, заљуби-

10. а), б)

Advertisements

Објављено 06/12/2017 од стране ДраганаД под Припреме за контролни

Глаголски облици (6.разред)   Leave a comment

1. Повежи стрелицом глаголски облик и његов назив:

стићи                 гл.прилог садашњи

причајући       перфекат

зваћу                 инфинитив

писао сам     футур 1.

                         презент

2. Одреди инф.и презент.основу следећим глаголима:

увести

обући

продати

прићи

3. Прецизно одреди глаголски вид и род:

написати

зевати

ходати

дружити се

4. Одреди назив следећим гл.облицима:

помешали су

бисте записали

расклонивши

слушајте

дам

изгоре

5. Подвуци глаголске облике у реченицама и одреди их:

Посматраху слике на изложби које су биле насликане у прошлом веку.

Знао је жмурећи да пронађе свој дом.

Добио је наређење које ће ускоро заборавити.

6. Глагол ЗАМИСЛИТИ напиши у:

-трпном гл.придеву м.р једнине

– 2.л.мн.футура 2.

– 1.л.јд.имперфекта

7.Подвуци личне глаголске облике у следећем низу:

приморати, позови, вечерамо, одвучен, буду пратили, ићи.

8.Одреди граматичке категорије подвученом глаголском облику: 

Он није јуче знао одговор на постављено питање.

Гр.род  Гр.број Лице Гл.вид  Гл.род

Гл.облик Стање Потврдност/одричност

9. Подвуци сложене гл.облике:

изуо се, снимати, вољен, ћу возити, буду сели, гледам.

10. Подвуци правилно написане гл.облике:

вучући, донешен, заплако сам, стићи ћу, трчали би, поломићеш.

Решење

1. стићи- инфинитив

причајући-гл.прилог садашњи

зваћу- футур 1.

писао сам- перфекат

2.увести    увед-,уведе-

обући    обук-, обуче-

продати    прода-, прода-

прићи   приђ-, приђе-

3.написати   завршно- свршени, прелазни

зевати   учестали несвршени, непрелазни

ходати   трајни несвршени, непрелазни

дружити се  трајни несвршени, узајамно- повратни

4.помешали су-перфекат

бисте записали- потенцијал

расклонивши-гл.прилог прошли

слушајте-императив

дам-презент

изгоре- аорист

5.посматраху-имперфекат

су биле насликане-плусквамперфекат

знао је- перфекат

жмурећи- гл.прилог садашњи

пронађе- презент

добио је-перфекат

ће заборавити- футур 1.

6.замишљен

будете замислили

замислих

7. позови, вечерамо, буду пратили

8. мушки род, 3.лице, једнине, несвршени, прелазни,перфекат, актив, одричност

9.изуо се, ћу возити, буду сели

10.стићи ћу, поломићеш

Објављено 14/04/2017 од стране ДраганаД под Припреме за контролни

Припрема за контролни-реченице 6.разред   Leave a comment

1. Усправним цртама подели сложену реченицу на просте:

Она се тако уплашила да су јој колена клецала, али је скупила снаге да побегне.

2. Подвуци глаголе у служби предиката:

Филип прихвати сестрин предлог не размишљајући много.

Направивши велики круг, они су лагано наставили клизање.

3. Колико има комуникативних и предикатских реченица у датом примеру?

Тата и ја често шетамо поред реке ако не дува хладан ветар. Град лепо изгледа са сређеним шеталиштем поред реке.

Број комуникативних:

Број предикатских:

4. У следећим примерима подвуци зависне реченице:

Док смо седели у учионици, видели смо да се напољу смрачило.

Иако је изненада захладнело, изашли смо напоље у шетњу.

5. Подвуци независну реченицу у сваком низу:

а) јер смо ишли на излет, нисмо ишли на излет, ако одем на излет, кад одеш на излет

б) да си видео, зевам, ако направиш колач, мада све знаш, који волим

6. Допуни реченицу: 

Предикатске реченице су образоване око глагола у служби ___________ , а то је глагол у _____________ глаголском облику.

7. а) Подвучени реченични члан искажи скупом речи и реченицом:

Осетио сам дрхтавицу.

1. скупом речи:___________

2.реченицом:_____________

б) Ушао је у кућу кроз отворен прозор.

Прилошка одредба исказана је

___________.

8. Одреди реченице према комуникативној функцији:

Како пљушти напољу!

Живи и здрави били!

Пази на своје понашање!

Зар га и ти осуђујеш?
(Припрему саставила наставница Олга Урошевић.)

Решење:

1. Она се тако уплашила/ да су јој колена клецала,/ али је скупила снаге/ да побегне.

2.прихвати, су наставили

3.комуникативних 2, предикатских 3

4. Док смо седели у учионици, да се напољу смрачило.

Иако је изненада захладнело

5. а) нисмо ишли на излет, зевам

6.предиката, личном

7. а) скуп речи: јаку дрхтавицу или непријатну дрхтавицу

реченица:  да дрхтим

б) скупом речи

8.узвична, жељна, заповедна,упитна

Објављено 22/02/2017 од стране ДраганаД под Припреме за контролни

Реченице и синтагме 8.разред   Leave a comment

1. Подвуци зависне реченице и одреди им значење:

Нашли смо се испред његовог улаза како би нам дао карте за утакмицу.

Кад сам им пришао, нешто су шапутали.

Изабрао је тему за писмени која му се највише допала.

Ако будеш добро чинио, добро ће ти се и вратити.

Тако много је трчао да се уморио.

,,Васа Чарапић се ипак ослања на тог бронзаног себе који је поуздан у сопственој простодушности и види оно што не види ниједан од пролазника.“

2. Одреди значење и функцију подвучених зависних реченица:

Кошутњак је излетиште где често проводим слободно време.

 То је био призор какав се ретко виђа.

Саопштила им је да су добро урадили тест.

Због великог броја изостанака, није успео да надокнади пропуштено градиво.

Где год да се појави, остави добар утисак.

Завршили су све задатке да би касније били слободни.

Осећао се веома слабо као да ће се разболети.

3. Одреди колико има комуникативних и предикатских реченица у следећем примеру:

Лежећи у хладу испод велике крошње дрвећа, посматрао је веселу игру лептира који је летео са цвета на цвет.

К=             П=

4. Подели сложену реченицу на просте и одреди напоредни однос између њих:

Целе недеље ишчекивали смо Нову годину, те смо окитили целу кућу, али нисмо купили поклоне.

Ову зиму нећу провести код баке на селу,већ ћу ићи са родитељима на планину.

5. Подвуци обележја допусних реченица:

када, ако, да, иако, где, мада, ко.

6. Подвучену зависну реченицу замени предлошко- падежном конструкцијом:

Нису изашли напоље зато што је био велики мраз.

Паркирао се где је било слободног места.

Позвао ју је да јој каже лепу вест.

7. Подвуци главну реч синтагме и одреди значење синтагме:

ведро звездано небо

сећање на дане детињства

заронити у бистро плаво море

неустрашиви змај из бајке

сањајући лепе снове

8. Подвуци зависне чланове синтагми:

веома рано

врло забавна

одгледавши представу

дружење са школским другарима

први децембарски снег

Објављено 24/12/2016 од стране ДраганаД под Припреме за контролни

Заменице 6.разред   Leave a comment

1. Одреди именичке заменице према значењу:

га-                   свашта-

кога-               он-

их-                   ни о коме-

некоме-          чему-

2. Одреди придевске заменице према значењу:

чији-                        сваки-

његов-                   онакав-

некаквих-            ничијег-

3. Подвуци заменице и прецизно их одреди:

Пред мојим вратима лежао је нечији пас.

Ко је схватио тај задатак?

Он се дружио са свакаквим људима,али никога није сматрао пријатељем.

4. У празна поља упиши одговарајући облик личних заменица:

________ (ја) је позвао на рођендан. 

Потрчао је ка _______ (они).

Угледао _______ (она) је како улази у школу.

5. У сваком низу једна заменица не припада ту. Прецртај уљеза:

а) коме, свакога, тебе, који, некога

б) свачији, који, њена, никога, та

в) нас, ко, свашта, онај, нечега

6. Одреди врсту подвучених заменица:

Рекао сам јој да понесе моје књиге. 

Такав ауто и ја  желим. Ни са ким није делио тајне.

Чији рад је био најбољи?

7. Заменицу нико напиши у :

а) локативу __________

б) генитиву __________

в) инструменталу__________

8. Следеће заменице разврстај у именичке и придевске:

мојих, наш, свакаквих,никаквих, ко, чијих, та, нешто,ми, какав, такав.

Именичке:                    Придевске:

9. Одреди функцију подвучених заменица:

Некакве песме слушао сам јутрос.

Свеске су биле моје.

Позвали смо их на забаву.

10. Повежи стрелицом заменицу са њеним значењем:

Коју књигу би ми препоручио?    имемичка,

                                                             лична

Не знам од кога сам позајмио свеске. 

                                              придевска,упитна

Одмах сам их препознао.  придевска,

                                                   показна

Желим баш такав џемпер!  именичка,

                                                    односна

Решење:

1.га-лична              свашта-општа

кога- упитно-односна лична  он-лична

их- лична                ни о коме-одрична

некоме- неодређена   чему-упитно-       

                                            -односна

2.чији- упитно-односна 

његов-присвојна

некаквих-неодређена

сваки-општа

онакав-показна

ничијег-одрична

3.мојим-придевска,присвојна

нечији-придевска,неодређена

ко- именичка,упитно-односна

тај-придевска,показна

он-именичка,лична

свакаквим-придевска,општа

никога- именичка,одрична

4.мене, њима, ју

5.а) који

б) никога

в) онај

6.јој-лична

моје-присвојна

такав-показна

ни са ким-одрична

чији- упитно-односна

7.а) ни о коме

б)ни од кога

в) ни са ким

8.Именичке: ко, нешто, ми

Придевске:мојих, наш, свакаквих,никаквих, чијих, та, какав, такав.

9. некакве- атрибут

моје- именски део предиката

их-објекат

10.коју- придевска,упитна

кога-именичка,односна

их-именичка,лична

такав-придевска,показна

Објављено 17/12/2016 од стране ДраганаД под Припреме за контролни

Грађење речи- 6.разред   Leave a comment

1. Од следећих речи направи породицу речи (најмање пет речи):

РАД

КЊИГА

2. Одреди творбену основу и наставке за грађење речи:

свећице

брижан

нехуманост

сарадњу

заиграти

3. Подвуци корен речи у датим примерима:

иглице,телад, носић, стазица, јастучић, брдски, летњи.

4. Подвуци префикс:

заиграти, необичан, пропустити, издржати, открити, неважан, саслушати.

5. Подвуци суфикс:

звучан, сличица, здравље, петина, младост, сивкаст.

6. Подвуци наставке за облик:

једеш, здравог, полицу, лоптама, плесати, банане.

7. Следеће речи разврстај на:

а) просте:

б) изведене:

в) сложене:

ормарић, ципелице, тањири, удружити, дрвце, ружичаст, земљорадник, јабуке.

8.Којим начином грађења речи су настале следеће речи:

сестрин

брежуљак

нечији

запалити

водени

испричати

9. Подвуци реч која не припада датом низу:

а) срећник, цветићи, писац, осредњи, седмина.

б) писати, један, лош, игрице, тањири.

10. Заокружи корен у наведеним речима и напиши  реч која није настала од друге речи:

а) камење, каменит, камен, скамењен, окаменити.

б) Реч која није настала од друге речи:

Објављено 13/10/2016 од стране ДраганаД под Припреме за контролни

Падежи   Leave a comment

1.Колико падежа има у српском језику? Наведи их.

2. Напиши који падежи су независни.

3. Генитив који означава припадност зове се ______________ , а онај који означава део нечега зове се _________________ .

4. Како се зове падеж уз који увек мора да стоји предлог?

5. Који падежи имају предлоге у,на, по, о?

6. Подвуци речи у дативу и одреди значење датива:
Јуче сам дао Марији свеску и још ми није вратила.
Деца су потрчала према школском дворишту.

7. Одреди у ком су падежу подвучене речи:
У суботу сам са мамом отпутовао
у Беч .
Темперама је нацртао леп цртеж.
Деца су данима   причала
о екскурзији.

8. Како гласи инструментал и локатив заменице НИКО:

9.Одреди значење акузатива:
Ставио је шешир   на главу.
У суботу идемо на такмичење  у Суботицу.
На брзину је решио задатке.

10.Описни генитив замени описним инструменталом:
хаљина кратких рукава
пас дуге длаке
девојка плаве косе

Објављено 07/05/2016 од стране ДраганаД под Припреме за контролни

Srpski jezik i književnost

Blog posvećen nastavi u osnovnoj školi

Oxford University Press

English Language Teaching Global Blog

Из пера једног наставника

Боље је писати за себе и немати публику, него писати за публику и немати себе

Nastavnica Milica

-све о српском језику и књижевности-

Језикофил

Место где решавамо језичке проблеме.

Српски језик и књижевност

Језик, књижевност, култура

ОДЕЉЕЊЕ УЧИТЕЉА ТОПЛИЦЕ

Основна школа "Љупче Николић", Алексинац

Lagano kroz engleski

-све о српском језику и књижевности-

Змајевање

Змајевање - војевање језиком за ђаке Змајеве школе

Српски језик и књижевност

Читам, мислим, учим

Милена Мацура

Портфолио наставника

Српски лако

Интернет простор за све који воле српски језик и књижевност

Језик рода мога

Помоћ ученицима ОШ ,,Иван Горан Ковачић'' из Српског језика

Био-блог

Сајт за наставнике биологије

Анина учионица

Нека учење постане забава...