1. Одреди именичке заменице према значењу:

га-                   свашта-

кога-               он-

их-                   ни о коме-

некоме-          чему-

2. Одреди придевске заменице према значењу:

чији-                        сваки-

његов-                   онакав-

некаквих-            ничијег-

3. Подвуци заменице и прецизно их одреди:

Пред мојим вратима лежао је нечији пас.

Ко је схватио тај задатак?

Он се дружио са свакаквим људима,али никога није сматрао пријатељем.

4. У празна поља упиши одговарајући облик личних заменица:

________ (ја) је позвао на рођендан. 

Потрчао је ка _______ (они).

Угледао _______ (она) је како улази у школу.

5. У сваком низу једна заменица не припада ту. Прецртај уљеза:

а) коме, свакога, тебе, који, некога

б) свачији, који, њена, никога, та

в) нас, ко, свашта, онај, нечега

6. Одреди врсту подвучених заменица:

Рекао сам јој да понесе моје књиге. 

Такав ауто и ја  желим. Ни са ким није делио тајне.

Чији рад је био најбољи?

7. Заменицу нико напиши у :

а) локативу __________

б) генитиву __________

в) инструменталу__________

8. Следеће заменице разврстај у именичке и придевске:

мојих, наш, свакаквих,никаквих, ко, чијих, та, нешто,ми, какав, такав.

Именичке:                    Придевске:

9. Одреди функцију подвучених заменица:

Некакве песме слушао сам јутрос.

Свеске су биле моје.

Позвали смо их на забаву.

10. Повежи стрелицом заменицу са њеним значењем:

Коју књигу би ми препоручио?    имемичка,

                                                             лична

Не знам од кога сам позајмио свеске. 

                                              придевска,упитна

Одмах сам их препознао.  придевска,

                                                   показна

Желим баш такав џемпер!  именичка,

                                                    односна

Решење:

1.га-лична              свашта-општа

кога- упитно-односна лична  он-лична

их- лична                ни о коме-одрична

некоме- неодређена   чему-упитно-       

                                            -односна

2.чији- упитно-односна 

његов-присвојна

некаквих-неодређена

сваки-општа

онакав-показна

ничијег-одрична

3.мојим-придевска,присвојна

нечији-придевска,неодређена

ко- именичка,упитно-односна

тај-придевска,показна

он-именичка,лична

свакаквим-придевска,општа

никога- именичка,одрична

4.мене, њима, ју

5.а) који

б) никога

в) онај

6.јој-лична

моје-присвојна

такав-показна

ни са ким-одрична

чији- упитно-односна

7.а) ни о коме

б)ни од кога

в) ни са ким

8.Именичке: ко, нешто, ми

Придевске:мојих, наш, свакаквих,никаквих, чијих, та, какав, такав.

9. некакве- атрибут

моје- именски део предиката

их-објекат

10.коју- придевска,упитна

кога-именичка,односна

их-именичка,лична

такав-придевска,показна

Advertisements