1. Одреди врсте речи:
Време, заиста, брзо пролази када ти је досадно.

2. Одреди функцију речи:
Сви се јуче изненадише због његовог поступка .

3. Одреди гласовне промене:
истрчао _________________ ____________________
звучна __________________ ____________________
подаци __________________ ____________________ ____________________

4. Подвуци звучне гласове:
Искористи лепоту коју носиш у себи.

5. Одреди падеж и значење падежа:
Отпутоваше у сумрак носећи у себи неколико лепих успомена.

6. а) Подвуци корен речи:
бучна, помоћник, ливадица, свиленкаст, флашица.

б) Подвуци суфиксе:
вратанца, успешан, листић, осмина, срцуленце.

в) Подвуци наставке за облик:
играју, стигох, мајку, Србијо, лепог.

г) Подвуци префиксе:
протумачити, срушити, осредњи, заиграти, несрећан, успут.

7. Следеће речи разврстај на:
просте __________________________________________
изведене __________________________________________
сложене __________________________________________
Мирољуб, светлост, оловке, петоро, низбрдо, испричати, кутијица, смешан.

8. Одреди начин грађења следећих речи:
гласан ______________
наглас ______________
нагласак ______________
шумица ______________
прашума ______________
листопадни ______________
светлећи(објекат)____________

РЕЕШЕЊЕ

1.време-именица
заиста-речца
споро-прилог
пролази-глагол
када-прилог
ти-заменица
је-помоћни глагол
досадно-прилог

2. Сви-субјекат
се изненадише-предикат
јуче-прилошка одредба за време
због његовог поступка-прилошка одредба за узрок

3. истрчао-једначење сугласника по звучности, прелазак л у о
звучна-палатализација, непостојано а
подаци- сибиларизација, непостојано а, губљење сугласника

4. Звучни гласови: и,о,е,у,р,н,л,ј.

5.у сумрак- акузатив,временско значење
у себи- локатив, месно значење
лепих успомена- деони генитив

6. а) корен: бучна (буч-), помоћник (помоћ-),ливадица (ливад-), свиленкаст (свил-), флашица (флаш-).
б) суфикси: вратанца (-анца), успешан (-ан), листић (-ић), осмина (-ина), срцуленце (-уленце).
в) наставци за облик: играју (-ју), стигох (-ох), мајку (-у), Србијо (-о), лепог (-ог).
г) префикси: протумачити (про-), срушити (с-), осредњи (о-), заиграти (за-), несрећан (не-), успут(ус-).

7. просте:оловке
изведене: светлост, петоро, смешан, кутијица
сложене: Мирољуб, низбрдо, испричати

8.гласан- извођење
наглас- слагање
нагласаак- комбинована
шумица-извођење
прашума-слагање
листопадни-комбинована
светлећи (објекат)- творба претварањем

Advertisements